ការតុបតែងមុខក៏ដូចជាការទាក់ទាញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៅថ្ងៃច័ន្ទវ៉ុល។ 598

Aug 20, 2022 category

Today as well as every day

ដូច្នេះ … តើការស្ទង់មតិថ្ងៃច័ន្ទគឺជាអ្វី?

សំណួរដ៏ល្អបំផុត! វាមិនផ្ទុយពីឈ្មោះរបស់វាទេការស្ទង់មតិជាក់ស្តែងដូចជាប៊ូតុងចុចចុចបន្តិច។ វាគ្រាន់តែជាការចុះបញ្ជីកង្វល់ចៃដន្យ 5 យ៉ាងឬតិចជាងនេះដែលខ្ញុំបានបោះពុម្ភផ្សាយលើប្លុកនេះរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្រាប់ឆ្នាំកន្លងមក (ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2007) ។ I like reading your answers, as well as it assists me get my week off to a great start.

1. When you were a kid, did you go trick-or-treating?

នឹង​ហើយ។ I keep in mind going ’round the community with my buddies by ourselves (it was a different time, man), as well as for some strange reason, I don’t ever keep in mind my bit sibling coming with us. I don’t recall trying to ditch him on purpose, however understanding me, I most likely went with some high-level machinations to leave him behind so I might go by myself.

Little brothers… such a pain.

2. would you rather go to a Halloween haunted house, or a pumpkin patch?

I’d go to the haunted house, since right here in nor Cal, pumpkin patches are usually, dry, dirty as well as hot, as well as the restroom circumstance is typically quite sketchy…

I likewise believe it’s neat to see pumpkins growing on the vine, however the general pumpkin patch experience isn’t my preferred thing. even though I do discover haunted homes frightening (and a bit scarier after viewing Us), I don’t mind them as long as I’m with someone, as well as they don’t mind me Wilhelm scream-ing with the entire thing.

3. Your preferred frightening movie?

The Shining. ‘Nuff said.

4. speaking of frightening movies, exactly how would you fare if Michael Myers were in hot pursuit?

I’m quite nimble as well as quick on my feet, so I’d like to believe I’d provide him a run for his money… He may end up chopping off a fat lock of hair, however I’d make it out of that home alive!

5. Orange or black eyeshadow?

Orange!

Fire update

អរុណសួស្តីមិត្តខ្ញុំ។ I hope you’re having a great Monday so far. If you’ve been complying with the news, you may understand that there’s a quite intense terminate burning about 30 miles north of where I online (Novato) best now, as well as so all the power in my town, as well as throughout the entire county, is off as well as has been because Saturday.

There hasn’t been an official evacuation for us (knock on wood), however we chose to go to my parents’ home in the east Bay since Connor has antibiotics that we requirement to keep refrigerated, as well as we had no implies of interacting at the home since our cell phones as well as ISP weren’t working.

Yeah…it’s been a surreal couple of days, as well as it appears like the power may not be back on up until Thursday, depending upon the terminate as well as the weather. So we’re playing it by ear.

អត្ថបតផសាយ

But we are risk-free as well as hanging in there!

If you’re north of us and/or have been evacuated from the towns in Sonoma, sending great thoughts for you as well as your family.

អ្នកញៀនរ៉ាណនាសហគមន៍រួសរាយរាក់ទាក់របស់អ្នក

អត្ថបតផសាយ

ឆ្មានិងគ្រឿងតុបតែងមុខរបស់ឆ្មា ??

42 ដុល្លារ

ទិញឥវ៉ាន់ឥឡូវនេះ

កេរ៉ែរ

អត្ថបតផសាយ

ភី។ ស៊ី។ ស៊ី right here the concerns to copy/paste with your answers in a comment. និយាយជាមួយយ៉ាឆាប់។

1. When you were a kid, did you go trick-or-treating?
2. would you rather go to a Halloween haunted house, or a pumpkin patch?
3. Your preferred frightening movie?
4. speaking of frightening movies, exactly how would you fare if Michael Myers were in hot pursuit?
5. Orange or black eyeshadow?

ភី។ ភី។ ភី។ In situation somebody hasn’t told you lately, you’re take on as well as you’re tough.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *